شرکت ارسک یکتا تجهیز

درباره ارسک یکتا تجهیز

شرکت ارسک یکتا تجهیز در تاریخ 1394 تاسیس گردید. این شرکت با تکیه بر دانش فنی و توان ایرانی قادر به تولید اولین بلید شیور با کیفیت قابل رقابت با تامین کنندگان تجهیزات پزسکی معتبر جهانی شد.این محصول تولیدکننده ی داخلی ندارد. این شرکت جهت نیل به اهداف خودکفایی هرچه قذرتمندتر در عرصه ی فناوری محصولات پزشکی قدم بر میدارد .

تولید بی وقفه این محصول توسط برندهای معتبرجهانی و ورود آن به کشور هایی از جمله ایرا ن نیاز به تولیداین محصول را هر چه بیشتر در کشوربه وجود آورد، در پی این رویه شرکت ارسک یکتا تجهیز برای اولین بار در ایران بلید شیور آرتروسکوپی را تولید نمود.